Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст
Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст

Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст

(Автор)

19,00 лв.


В наличност при поръчка онлайн!
В наличност при поръчка онлайн! Възможно е този продукт да не е наличен в книжарницата ни и да има нужда от допълнително време за доставяне.

  Добави в кошницата

„Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст“ е сериозен научен труд, насочен както към специалистите и преподавателите в областта на предучилищната педагогика, така и към всеки, който проявява интерес към началното образование и възпитание на децата. Това изследване е явление в областта на педагогиката в нашата страна, защото успешно съвместява научното познание и методи с въпросите на християнската вяра, нравствеността и техния произход – Божието откровение, съдържащо се в Свещеното Писание.
Предложеното изследване в своята теоретична страна ясно настоява на децата в предучилищна възраст, т.е. в детските градини, да се предлагат правилно изградени ценностни ориентири. За целта авторката ползва като примери библейски разкази (наративи), които са основни стълбове, върху които стъпват християнското учение, европейската и родната ни култура.
В практическата страна на своето изследване авторката основно стъпва на педагогическата методология, но веднага след това – на библейската херменевтика и текстология. За това помага и много добрата ѝ богословска подготовка. За да обоснове правилността на своя анализ, тя използва педагогически експеримент в детска градина с група деца, навършили шестгодишна възраст, в продължение на една година.
Илиана Димова е успяла чрез това изследване да предложи особено навременно и необходимо пособие, което е поднесено по разбираем и същевременно професионален начин. Синтезът, който тя осъществява между педагогическата и библейско-богословската методология, е в помощ на учителя умело да съчетае библейските разкази с тяхната нравствена сила и с педагогическите изисквания на съвремието.

Проф. д-р Димитър Попмаринов

ISBN: 9789542972907
Издател: Издателство Омофор
Размери: 140 x 210 x 2 mm
Тегло: 0,350kg
Брой страници: 300
Език: Български

Съдържание на книгата

ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДГОВОР
УВОД
1. Обект и предмет
2. Цел и задачи
3. Структура и съдържани
4. Теоретични източници
4.1 Извори
4.2. Методически помагала, научни изследвания и публикации
4.3. Нормативни документи
5. Граници, в кoитo e поставен проблемът

Първа глава
АКТУАЛНОСТ И МЕТОДОЛОГИЯ
1. Актуалност на проблема и необходимост от методическо пособие за приспособяване на библейски текстове в предучилищна възраст
2. Методи, необходими при приспособяването на библейските текстове и тяхното приложение в предучилищна възраст
2.1 Теоретични методи
2.1.1. Екзегетични методи
2.1.2. Конкретизация
2.1.3. Анализ и синтез
2.1.4. Моделиране
2.1.5. Мислен експеримент
2.2. Емпирични методи
2.2.1. Наблюдение
2.2.2. Анкетни методи
2.2.3. Педагогически експеримент

Втора глава
ПРОЦЕСЪТ НА РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕНО ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЩИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
1. Възпитанието като научен проблем
1.1. Възпитанието в светлината на християнската антропология
1.2. Възпитателен процес и религиозно образование
2. Специфични особености на децата в предучилищна възраст
2.1. Психологически особености на децата в предучилищна възраст
2.2. Методи, форми и средства на религиозно-нравственото възпитание на децата в предучилищна възраст

Трета глава
ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА БИБЛЕЙСКИЯ ТЕКСТ
1. Същност и специфика на библейския текст
2. Херменевтика и адаптация на библейски текст в педагогически контекс
2.1. Текстът като средство за възпитание на децата от предучилищна възраст
2.2. Библейският текст в педагогически контекст - традиция, предизвикателства и перспективи
2.3. Библейска херменевтика и адаптация на библейски текст
2.4. Педагогически измерения на библейския наратив
3. Функциониране и интерактивност на библейския текст в обучението по религиозно възпитание в предучилищна възраст

Четвърта глава
СЬЗДАВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДЕЛ ЗА ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЗРАСТ
1. Модел за приспособяване на библейски текст в предучилищна възраст
1.1. Избор на библейски текст
1.1.1. Подбор според целта на ситуацията по религиозно възпитание
1.1.2. Подбор според разпознаваемостта на библейския текст в социалната среда на детето и мрежите
1.1.3. Подбор според обема на библейския текст
1.1.4. Подбор според съдържанието на библейския текст
1.1.5. Подбор според възрастовите особености на децата
1.2. Процес на приспособяване на библейски текст в предучилищна възраст
1.2.1. Определяне обема на библейския наратив
1.2.2. Определяне на авторството, целта на написването, историческите и социални предпоставки за създаването му
1.2.3. Определяне на жанра на библейския наратив
1.2.4. Последователност в приспособяването на библейския текст, съобразена с поставените цели
1.2.5. Приспособяване на библейски текст в предучилищна възраст инструментариум и параметри на педагогическия експеримент
2.1. Устна анкета
2.2 Библeйcкитe наративи
2.2.1. Сътворението (Битие 1:1-31; 2:1-4)
2.2.2. Десетте Божии заповеди (Изход 20:1-17; Втор. 5:6-21)
2.2.3. Благовещение (Лука 1:26-38; Ma.1:18-25)
2.2.4. Рождество Христово (Мат. 1:18-25; Лука 2:1-20)
2.2.5. Богоявление (Лука 15-25; 3:21-22; Мат. 3:13-17; Марк 1:9-11; Йоан 1:29-34)
2.2.6. Изкушенията на Иисус Христос в пустинята (Maт. 4:1-11; Лука 4:1-13 и Mapк 1:12-13)
2.2.7. Притчата за митаря и фарисея (Лука 18:9-14)
2.2.8. Възкресение Христово (Мат. 26:17-75; 27:1-66; 28:1-9; Mapк 14:1-72; 15:1-47; 16:1-11; Лука 22:1-71; 23:1-56; 241-12; Йоан 18:1-40; 19:1-42; 20:1-18)
3. Резултати от емпиричното изследване
4. Acneкmu на ефективност от експерименталната дейност: предимства, проблеми и перспектив
5. Изводи в теоретичен, практико-приложен и организационен план

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Свободно интервю (анкета)
Приложение 2: Резултати от анкетата в началото на учебната година
Приложение 3: Резултати от анкетата в края на учебната година
Приложение 4: Дескриптивна статистика в началото на учебната година
Приложение 5: Дескриптивна статистика в края на учебната година
Приложение 6: Резултати от индексите мода, медиана и средноаритметична стойност (статистически показатели) в началото на учебната година
Приложение 7: Резултати от индексите мода, медиана и средноаритметична стойност (статистически показатели) в края на учебната година
БИБЛИОГРАФИЯ

Коментари и отзиви

Напишете отзив за този продукт

Трябва да сте влезли в профила си, за да добавите отзив за продукта.

Илиана Димова
Илиана Димова(Автор)

Илиана Димова е родена на 9 януари 1974 г. в гр. Стори Загора. През 1996 г. завърива Предучилишна педагогика с втора специалност Психолопия, във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". През 2002 г. завършва Богослвие в Православния богословски факултет на същия университет. Има дългогодишен опит като преподавател по вероучение в Промитрополитското неделно училище „Св. Игнатий Старозагорски", гр. Стара Загора, Неделно училище към храм „Света Троица", гр. Стара Загора, както и като учител по религиозно възпитание в ДГ "Кипарис", гр. Стара Загора.