Преди гнева: В очакване на края. Защо ни предаде Бог?
Преди гнева: В очакване на края. Защо ни предаде Бог?

Преди гнева: В очакване на края. Защо ни предаде Бог?

(Автор)

15,00 лв.


В наличност при поръчка онлайн!
В наличност при поръчка онлайн! Възможно е този продукт да не е наличен в книжарницата ни и да има нужда от допълнително време за доставяне.

  Добави в кошницата

Една от причините за сравнително лесното падане на България под османско владичество не е само разединеността - стар наш порок, но и масовото отчаяние, фатализмът и цинизмът, породени от чумата. За едни тя е Божие възмездие за греховете преди настъпващия край на света, а за други - повод да търсят слугите на сатаната, който иска с чумата да изтреби членовете на Църквата.

– Архим. доц. д-р Павел Стефанов

В съзнанието на средновековните хора всички тези беди [авторът има предвид и гражданските войни - б.а.] се свързват в една, защото Черната смърт и варварското нашествие се възприемат като Божие наказание за извършените грехове.

– Проф. д.и.н. Николай Овчаров

С такова наказание Бог подсеща за греховността на човешката природа и за неизбежността на възмездието - наказание, срещу което християните не само не могат, но и не трябва да се опълчват. Именно така средновековният човек гледа на такива бедствия.

– Проф. д.и.н. Христо Матанов

 

В българската историография падането на Втората българска държава под османска власт досега се разглеждаше и интерпретираше приоритетно фактологически, без отделяне на сериозно внимание на психологическите религиозни и богословски моменти в живота на очевидците на завладяването на българската територия и начина, по който те са го възприели. У нас това е първият по-цялостен исторически и богословски анализ на темата за падането на Втората българска държава под османска власт от гледна точка на изледваните в дисертацията религиозни и богословски аспекти. Смятам, че колегата е обогатил българската историческа и богословска наука с идеи и интерпретации върху една малко позната научна проблематика.

– Проф. дбн Дилян Николчев,
Богословски факултет към Софийския университет,
Катедра „Практическо богословие“


Проблемът за падането на Второто българско царство под османска власт е интерпретиран многократно в българската и чуждата историография, но предимно от позициите на съвременната секуларна историопис. Ето защо така поставената тема предполага нов поглед към темата и оригинална научна хипотеза. В същото време дисертационната теза се фокусира върху трудно разрешимо противоречие, тъй като без съмнение, съвременния исторически дискурс и средновековните богословски интерпретации са съществено различаващи се в анализа на тези драматични за балканските християни събития. Научната хипотеза насочва изследователския фокус вирху духовно-религиозния климат в България като фактор за духовния упадк на българското общество, а оттам и за предизвиканя гняв на Бога. Авторът е осъществил впечатляващо научно изследване.

– Проф. д-р Ивелин Иванов,
ръководител Катедра „Стара и средновековна история"
към
Историческия факултет на Великотърновския университет


Авторт внася като свой оригинален принос един по-специфичен поглед и опит да се предаде в съвкупност общата атмосфера и настроения сред тогавашните поколения, белязани от доминиращите възгледи на християнската религия. За това му помага и неговото богословско образование, формирало нагласи, чувствителност и подход към проблематика, натоварена с иначе тежък емоционален и духовен заряд.

– Доц. д-р Живко Лефтеров,
Департамент „История"
към Нов български университет


Резюмирайки основните приноси на дисертационния труд, би трябвало, на първо място, да бъде споменат факта, че дисертантът предлага един оригинален ракурс и собствен изследователски поглед към проучваната проблематика. Последователно, изчерпателно и комплексно са разкрити възприятията и представите на късносредновековните и ранновъзрожденските книжовници за падането на Второто българско царство и на Балканите под османска власт, и са анализирани причините за начините, по които те си обясняват събитията. Основната изследователска теза на дисертанта е убедително защитена. В своята цялост, разработката спомага за обогатяване на една перспективна линия на изследване в историографията.

– Доц. д-р Светла Янева,
Департамент „История"
към Нов български университет


Темата за Божия гняв и османските завоевания на Балканите присъства в научната литература не само в България. Затова авторът избира една определена посока и си поставя за задача да проследи историческия дискурс и богословските интерпретации, довели конкретно до краха на българската средновековна държава и отразени в книжнината от XIV-XV в. Разработването на темата е провокирано от личните богословски и исторически интереси на автора в изясняване на средновековното възприятие за османското нашествие на Балканите, като акцентът пада не на известните в историографията причини за тези сьбития, а върху концепциите на късносредновековните
български книжовници. Последните са обект на вниманието на дисертанта, който извежда интерпретацията на реални събития от гледна точка на богословието и библейски похвати. В изложението се извежда хронологично по какъв начин късносредновековният книжовник, и този от българското Ранно Възраждане, възприема и обяснява събитията от XIV-XV век. Акцентът пада на темата за Божия гняв, преплетена в контекста на историческите събития от османските завоевания на Балканите и падането на българското царство под властта на османските турци.

– Проф. д-р Рая Заимова, дист.н.
Институт за балканистика с Центьр по тракология към БАН

ISBN: 9789549941784
Издател: ИК Бъдеще и Надежда
Размери: 167 x 240 x 26 mm
Тегло: 0,847kg
Брой страници: 504
Език: Български

Съдържание на книгата

ОТ АВТОРА
БЛАГОДАРНОСТИ
СКРАЩЕНИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Фокус на изследването и избор на тема
Значимост и актуалност на темата
Обект и предмет на изследванет
Основна теза
Основен изследователски въпрос
Научен проблем и научна хипотеза
Цели и задачи на изследването
Методи на изследване
Хронологични граници на изследването
Обхват на изледването
Научна новост и научен принос на изследването
Изясняване на термините в заглавието
Изясняване на термини, които използвам като синоними
Изясняване на някои богословски понятия
Историографски преглед
Обем, структура и съдържание
Стандарт на цитиранията

ПЪРВА ГЛАВА: Българската средновековна историопис: рецепцията на библейския модел за историята
Как библейският разказ за света се превърна в секуларизирана история?
Формиране на историческата памет на българите през Средновековието
Византийското наследство в историческата памет на българите
Българската книжовна продукция през Средновековието
Средновековния български фолклор и библейските сюжети
Библия и историография: библейският модел за история
Библейски модели и историографски похвати
Престолният град в библейските сюжети
Владетелят и духовният водач в библейските сюжети
Чуждото нашествие в библейските сюжети
Обредно-религиозната история на Израил
Заветьт между Бог и Израил - модел за „грях и наказание"
Смесените бракове като проява на политическа немощ
Разделянето на Израил и Юдея, и на Второто българско царство
Божието предупреждение
Библията и нейната историческа стойност
Библейският модел на историята
Езичниците - новият народ на Бог
Асирийския и вавилонския плен: богословски аспекти
Осия пророкува за падането на Северното царство (Самария)
Исая и Еремия пророкуват за падането на Южното царство (Юдея)
Асирийския и вавилонския плен: исторически дискурс
Асирия срещу Самария и Юдея, и падането на Северното царство
Вавилон срещу Юдея и падането на Южното царство
Translatio imperii: има ли място османската империя в библейските пророчества
Произход на translatio imperii и старозаветните пророчества
Сънят на Навуходоносор и виденията на Данаил и Йоан
Обобщение и заключение
„Турското робство" и библейските реминисценции
Робството в изворите през Средновековието и Възраждането
Робството като романтична представа vs научните понятия ...
Библейската конотация на робството

ВТОРА ГЛАВА: България през XIV в.: религиозна ситуация, епидемии и климатични промени
Духовен климат в България през XIV в.
Езичеството: основен фактор за развитие на религиозната култура
Ересите: фактор, обуславящ духовният климат в страната
Що е ерес?
Просветата като фактор за зараждането на ереси е България
Богомилството: зараждане и упадък
Езичеството като фактор за появата на богомилството
Религиозни влияния за появата на богомилството
Манес и манихейство
Константин-Силван и павликянството
Аделфиос и масалианството
Адамитство
Учението на Варлаам и Акиндин
Исихазмът - радикалното мистично течение в православието
Историографски и богословски аргументи срещу исихазма
Исихазмът и Свещеното Предание
Антипаламитски съчинения срещу исихастите
Култьт към светите и мощите: „народно суеверие" и „набожна археология"
Култьт към светците и тяхната роля за утвърждаването на Търново като значим религиозен и политически център
Поклонението на мощи: езичество и политика
„Православното езичество" през Средновековието
Църковните събори през XIV в. и борбата им против ересите
Чумата от средата на XIV в. и кризата на вярата
Нахлуването на чумата в Европа и в България в средата на XIV в.
Археологически доказателства за разпространението на чумата в България
Влиянието на чумата върху духовният климат в България
Защо чумата не спира османските нашествия?
Климатичните промени като фактор за демографската криза в България

ТРЕТА ГЛАВА: Османското нашествие на Балканите и падането на България под османска власт - исторически дискурс
Политически последици: османското нашествие на Балканския полуостров и падането на България - исторически дискурс
Летоброене
Произход и разрастване на Османската държава
Периодизация на османското нашествие в българските земи
Османското нашествие на Балканите и в българските земи
Съпротивата на българите в контекста на демографската криза
Планът Кантакузин
Българо-сръбски план за съпротива
Заселническата политика на османците
Политическата карта на Балканите през XIV в. и граници на Второто българско царство
Раздробяване на територията на Балканския полуостров
Самостоятелни български владетели от началото на XIII в.
Самостоятелни български владетели от началото на XIV в.
Династични отношения и разделяне на царството
Описание на „Трите Българии" според Ханс Шилтбергер
Падането на Второто българско царство: причини и предпоставки
Падането на Търновското царство
Произход и название на името на град Търново и на Търновското царство
Търновград - разположение и стратегическо значение Цар Иван Шишман
Походът на Мурад и падането на София
Васалната османска система при Мурад и Баязид
Походът на Баязид към Търново и падането на престолния град
Падането на Добруджанското деспотство
Падането на Видинското царство
Падането на Видинско царство в светлината на нови извори
В заключение
Хронологията на завладяването на Балканите

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: Османското нашествие през погледа на съвременниците (XIV-XV в.)
Философията на средновековната апокалиптична и пророческо-провиденциална книжнина
Средновековната философия на историята
Хрониката на Йоан Малала
Хрониката на Георги Синкел
Хрониката на Георги Монах-Амартол
Хрониката на Йоан Зонара
Манасиевата хроника
Българските писмен от края на XIV в. и ранните векове на османска власт
Анонимна българска хроника
Историческото знание като елемент от общественото съзнание
Историко-апокалиптичната и пророческо-провиденциална книжнина от XII-XIV в.
Откровението на Псевдо-Методий Патарски
Пророчества на Лъв Мъдри
„Видение на пророк Данаил за царете и за последните дни и за края на света"
Пандеховото пророческо сказание
„Житие на деспот Стефан Лазаревич"
„Молебният канон за царя" и българският апокалипсис
Отгласът на старобългарските историко-апокалиптични сказания от XI-XII в. в падането на Търново през XI в.
Третият Рим и идеята за хилиазма в историко-апокалиптичната идеологема
В заключение
Божият гняв: богословски аспекти
Какво представлява Божият гняв?
Нарушаването на Завета и Божият справедлив гняв
Божието предупреждение за Деня на гнева
Бичът Божий като метафора за съд и наказание
Османското нашествие през погледа на съвременниците
Няколко уводни думи
Книжовници от последната четвърт на XIV в.
Исай Серски и „Разорението след Чирменската битка"
Иоасаф Бдински и „Похвално слово за Филотея"
Евтимий Търновски и „Житие на св. Филотея Темнишка"
Григорий Цамблак
„Разказ за пренасяне на мощите на св. Петка"
„Патриарх Евтимий в Търново"
„Похвално слово за Евтимий"
„Пространно житие на Стефан Дечански"
Безименни приписки и ръкописи от втората половина на XIV в.
Осмогласник от средата на XIV в.
Безименни приписки в славянските рькописи от втората половина на XIV в.
Безименни рькописи от последното десетилетие на XIV в.
Византийски образци на книжовната традиция от края на XIV в.
Слово на константинополския патриарх Нил от 1379 г.
Писмо на Димитьр Кидон до Мануил Палеолог от 1383/84 г.

ПЕТА ГЛАВА: Османското нашествие през погледа на кисносредно-вековната и ранновъзрожденска историография (XV-XVIII в.)
Османското нашествие през погледа на книжнината от XV в.
Владислав Граматик и „Рилска повест"
Димитьр Кантакузин
„Послание до доместик Исай"
„Житие с малка похвала на Иван Рилски"
„Молитвата към Богородица"
Османското нашествие в ранновъзрожденската историография през XVIII в.
Граници на Българското Възраждане
Йосиф Брадати и „Слово за суетния век и змията“
Паисий Хилендарски и „История славянобългарска"
Спиридон Габровски и „История во кратце"
Османското нашествие и завладяването на Балканския полуостров през погледа на съри и ромеи
Османското нашествие в сръбската книжнина
Падането на Константинопол във византийската книжнина
Генадий Схоларий, Михаил Критовул и Лаоник Халкокондил vs Йосиф Вриений и Дука
Нестор-Искендер и „Повест за превземането на Константинопол от турците през 1453 г."
„История на превземането на славния град Цариград, наречен град на Константин и нов Рим, който бе завладян от Мохамед Втори, осми турски султан в лято 1453 от Христа"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КАРТИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
ПАЛЕОГРАФСКИ АЛБУМ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
Извори
Изследвания
Summary

Коментари и отзиви

Напишете отзив за този продукт

Трябва да сте влезли в профила си, за да добавите отзив за продукта.

Рангел Младенов
Рангел Младенов(Автор)

Рангел Георгиев Младенов е роден през 1975 г. в гр. Монтана. Той е бакалавър по богословие от Висш Евангелски Богословски Институт (ВЕБИ, 2002); магистър по практическо богословие от TCM International, Австрия (TCMI, 2007), както и бакалавър, и магистър по история от Нов Български Университет (НБУ, 2017, 2018) със специализация „Публични и социални политики - история и съвременни проблеми". Придобива и професионална квалификация „учител по история“ (НБУ, 2018). В момента е докторант към НБУ в програма „Исторически изследвания“ на Департамент „История“. Женен, с три деца.